Bo i bostadsrätt

Viktig information till dig som är bostadsrättsinnehavare! (Källor: Bolander & Co, Bostadsrätt ; Björn Lundén, Bostadsrättslagen 7 kap. §6, §7, §12, Som bostadsrättshavare har Du ett avsevärt större ansvar än en vanlig hyresgäst. Här ges en kort beskrivning av regelsystemet. Beskrivningen är inte fullständigt och ytterst är det givetvis Bostadsrättslagen och föreningens stadgar som gäller. Är du insatt i grundprinciperna för ditt boende slipper du bli överraskad när oturen är framme och kan i förväg skydda dig mot konsekvenserna.

Du och föreningen delar på ansvaret Grundtanken i Bostadsrättslagen är att bostadsrättsförening och bostadsrättshavare är jämbördiga parter som genom stadgarna i förväg kommit överens om en fördelning av framtida underhålls- och reparationsansvar. Huvudregeln är att bostadsrättshavaren svarar för underhåll och reparationer av lägenhetens inre, inkl. ytskikt, vitvaror etc. medan föreningen svarar för byggnader i övrigt. Två typer av skador skiljer sig från huvudregeln: Vid brand- och s.k. vattenledningsskador är Du reparationsansvarig för lägenhetsskadorna bara om Du- eller någon i ditt hushåll- varit vårdslös. Vattenledningsskada innefattar långt ifrån alla typer av läckage. Varken skador I form av läckage genom bristfälligt tätskikt eller genom läckande maskiner som kopplats på ledningssystemet anses som vattenledningsskador. De följer huvudregeln. Ett vanligt exempel på detta är att du som bostadsrättshavare är reparationsnsvarig för skadorna inne i ett badrum där ytskiktet släppt igenom vatten och detta oavsett om du på något sätt varit vårdslös eller inte.

Specifiering av bostadsrättshavarens ansvar återfinns i föreningens stadgar 35-43 §.

Skador utanför din lägenhet I din egen lägenhet är du alltså alltid enligt huvudregeln reparationsansvarig för skador även om du inte gjort något fel. För att du skall göras ansvarig för skador som letar sig ut- härrör från lägenheten, ex. vatten från badrum som rinner ner i bjälklagret och till grannen under, förutsätts alltid att du har varit vårdslös. Vad som är vårdslöst kan inte besvaras generellt, men om du som exempel bygger om ditt badrum på ett icke fackmannamässigt sätt och vatten tränger ut, löper du stor risk att anses som vårdslös. Om du däremot får en läcka bakom en kakelplatta som du inte kan se utifrån, blir bedömningen sannolikt den motsatta. Vid bedömning av vårdslöshet vägs flera faktorer in, vad du som lekman sett eller borde sett eller förstått. Om Du som bostadsrättshavare vållar en skada på föreningens fastighet, alltså en skada utanför din lägenhet, är du skyldig stå för reparationskostnaden. Ett exempel är om Du orsakar skador på trossbotten eller bjälklag.

Hur kan Du bäst skydda dig? Du kan genom en försäkring skydda dig delvis men aldrig helt. Därför är det enkla svaret: undvik skador. Du har som bostadsrättshavare ansvaret att förebygga skador. Det finns försäkringar som tillägg till hemförsäkringen och försäkringsbolagen kallar dessa för Hem- och bostadsrättsförsäkring eller Bostadsrättstillägg. Du bör se till att du som bostadsrättshavare skyddas av en tilläggsförsäkring. Tillägget ger skydd för den egendom som Du eller Dina företrädare tillfört lägenheten och som skulle blivit fast egendom om föreningen i stället gjort installationen. Det kan gälla nyinlagt golv eller installation av ny diskmaskin som inte fanns i grundstandarden då lägenheten var ny. En självrisk finns alltid. En grundtanke i en tilläggsförsäkring är att man inte skall tjäna på en skada och det du försäkrar är utifrån ålder på den spis eller det badrum du vid tillfället har och hur stort belopp försäkringen ersätter beror på antalet år egendomen uppnått. Om ett 30-årigt badrum skadas och beräknad livslängd på kaklet är 40 år, ersätts t ex bara 25 % av kostnaderna för ersättningskakel.

Underhållskyldighet Din underhållsskyldighet som bostadsrättshavare består av att Du dels skall utföra de reparationer som behövs och dels stå för kostnaderna för dessa reparationer. Dessutom skall Du se till att lägenheten tapetseras, målas och repareras så att den hålls i gott skick. Se vidare Bopärmen du fick från JM vid inflyttning. Den tillhör varje lägenhet.

Förändringar utan lov Du får inte göra stora förändringar i lägenhet-förråd, uteplats eller balkong utan tillstånd av styrelsen. Däremot har du rätt att göra en hel del i lägenheten utan tillstånd som att måla om, tapetsera om, lägga in nytt golv, byta köksinredning, byta tvätt-diskmaskin, spis, kyl eller frys, sätta upp persienner eller flytta eller ta bort väggar som inte är bärande. Vad är då stora förändringar? Jo, bostadsrättshavare får inte utan förenings styrelses tillstånd utföra åtgärder som innefattar: - Bygga ut-utvidga uteplats. - Ingrepp i bärande konstruktion i lägenhet. - Ändringar av befintliga ledningar för avlopp, värme eller vatten, exempelvis genom att flytta våtutrymmen, toalett eller kök. - Andra väsentliga förändringar av lägenheten som t ex förändringar som inte tar hänsyn till lägenheten karaktärsdrag eller att lägenhetens kulturhistoriska värde förstörs. - Håltagning på fasad får inte förekomma. - Uppsättning över balkong av markiser och/eller insynsskydd i annan kulör och utförande än arkitekt och styrelse bestämt. Om Du som bostadsrättshavare genomför en förändring utan styrelsens godkännande, t ex bygger ut Din uteplats eller gör ingrepp i en bärande konstruktion i din lägenhet, kan styrelsen kräva att bostadsrättshavaren återställer fastigheten i ursprungligt skick.

Andrahandsuthyrning Vid uthyrning till inneboende så kallad partiell sublokation, behövs inget tillstånd från styrelsen, vilket däremot krävs vid andrahandsuthyrning av hela lägenheten, så kallad total sublokation. Du får dock inte ha inneboende i lägenheten om detta är till nackdel för föreningen eller någon annan medlem. Detta gäller både bostadslägenheter och lokaler. Vid otillåten andrahandsuthyrning kan styrelsen förklara bostadsrätten förverkad och säga upp bostadsrättshavaren för avflyttning

Föreningens regler gäller Du skall normalt rätta dig efter föreningens stadgar och andra regler (ordningsregler- trivselregler finns tillgängliga på hemsidan och uppdaterades 2013). Läs gärna igenom dem. Föreningens försäkringsbolag är Moderna Försäkringar.